سلام.....

سلام بر دوست

که خالق هستی اوست....

گنجشکان  زیبا آواز خوش سر داده اند ...

زمین سفره روز را گسترده ... 

آفتاب در تدارک  روشنایست  ...

چمن زار چتر مه بر سر گرفته ...

ابر ها همه مشغول نوازش گلها...

همه چیز مهیای توست ...

پلک بگشای و زیستن را آغازی دوباره بدهی

شنبه ای دیگر از راه رسیده ....

شنبه ای شاد و پر جنب وجوش.....

شکر برای بودن ...شکر بر این بیداری ...شکر براین همه نعمتش....

س.ح

 


منبع این نوشته : منبع